اخباردوره تخصصی صبحانه هاگزارش تصویریمدرسه آشپزی ایران

گزارش تصویری از دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره حرفه ای آموزش صبحانه های بین المللی

گزارش تصویری از دوره تخصصی صبحانه در مدرسه آشپزی ایران

صبحانه یک وعده غذایی مهم تلقی می شود، چون روزه شبانه را می شکند، ذخیره گلوکز بدن را مجدداً پر کرده و مواد مغذی

لازم برای بالا نگه داشتن سطح انرژی بدن در طول روز را تامین می کند.

کسانی که صبحانه مناسب و سالم و حاوی غلات کامل می خورند تقریبا در همه روز قند خونشان در حد طبیعی باقی می ماند.

صبحانه مهمترین وعده غذایی به حساب می آید و کسانی که این وعده غذایی را در برنامه روزانه خود می گنجانند از سلامت

بیشتری در طول زندگی خود برخوردارند.

در کشور ما صبحانه ها محدود به صبحانه های سنتی بوده و کمتر خلاقیت در آن ها می بینیم.

گزارش تصویری دوره صبحانه

مدرسه آشپزی ایران با فراهم کردن امکانات حرفه ای اقدام به برگزاری دوره آموزشی صبحانه نموده تا علاقمندان را با صبحانه های بین المللی و ذائقه های مختلف آشنا سازد.

در تاریخ 97/12/19 یکی دیگر از دوره های آموزش صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران برگزار شد.

در این دوره جدیدترین متدهای پخت و آماده سازی صبحانه های ایتالیایی، فرانسوی، آمریکایی و… توسط سرآشپز حسام حسینی آموزش داده شد.

در ادامه با گزارش تصویری این دوره همراه ما باشید.

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

“آموزش صبحانه” | آموزش تخصصی “انواع صبحانه” ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

"آموزش صبحانه" | آموزش تخصصی "انواع صبحانه" ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

آموزش صبحانه | آموزش تخصصی انواع صبحانه ایرانی، صبحانه آمریکایی و ایتالیایی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

ثبت نام در دوره های آموزشی مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

مروری بر مطالب ارائه شده در دوره تخصصی صبحانه های بین المللی در مدرسه آشپزی ایران

تاریخچه صبحانه

معرفی تجهیزات و لوازم مرتبط با دوره

کار کردن با تجهیزات و لوازم مرتبط با دوره

آشنایی با مواد اولیه

آموزش انواع صبحانه های ملل، آمریکایی، ایتالیایی و ایرانی

آموزش مرینیت کردن ( مزه دار کردن قبل از پخت ) انواع گوشت و مرغ مخصوص صبحانه

آموزش گارنیش ( تزئین ) و سرو انواع صبحانه

آنچه خواهید آموخت:

۱- اسکرامبلد فیله گوساله

۲- اسکرامبلد اسفناج

۳- کی سدیا

۴- فریتاتا

۵- رپنینگ مکزیک

۶- فیش هش براو

۷- رستی

۸- پنکیک عسل، مربا و کره

۹- پنکیک موز و نوتلا

۱۰- پنکیک شکلات و کره بادام زمینی

۱۱- پنکیک پنیر لبنه و گردو

۱۲- پنکیک مرغ یونانی

۱۳- وافل نوتلا و موز

۱۴- وافل نوتلا و توت فرنگی و خامه

۱۵-  فرنچ تست

۱۶- ساندویچ کره بادام زمینی

۱۷-  املت قارچ

۱۸- املت بیکن

۱۹- املت مکزیکی

۲۰- املت سبزیجات

۲۱- صبحانه انگلیسی

۲۲- صبحانه کنتینانتال ( بشقاب سرد )

مدرسه آشپزی ایران

جهت شرکت در دوره های آموزشی مدرسه آشپزی ایران کلیک کنید

شماره جهت ثبت نام :

۰۲۱۸۸۲۷۹۴۰۰

۰۲۱۸۸۲۷۹۵۰۰

شماره های تماس ضروری :

۰۹۹۰۲۳۸۵۵۲۰

۰۹۱۲۴۱۶۳۹۵۴

آدرس:  تهران – اتوبان شیخ فض الله نوری ، خیابان سازمان آب ، نبش خیابان حاجی پور امیر ، پلاک ۲۶

با کلیک رو عکس زیر نمونه ویدیوهای آموزشی را در کانال آپارت ما مشاهده نمایید

کافی شاپ | اولین سایت معرفی رستوران ها و کافی شاپ های ایران

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Enter Captcha Here : *

Reload Image